reklama
AKCIA Vyber si reklamný banner pre svoju firmu úplne zadarmo

Vyhľadávanie

 

/


* Táto položka je povinná

 
Košický Prešovský Banskobystrický Žilinský Nitriansky Trenčiansky Trnavský Bratislavský Bratislavský Trnavský Nitriansky Trenčiansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický
Mapa krajov

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky používania služby na stránkach hladamauto.sk (ďalej iba služba) medzi prevádzkovateľom, ktorým je Easy24, s.r.o., Velkomoravská 77, 69501 Hodonín, Česká republika, IČ: 29370582, DIČ: CZ29370582 (ďalej iba Prevádzkovateľ)
a
registrovaným užívateľom, ktorým môže byť po uhradení prevádzkového poplatku akákoľvek fyzická a právnická osoba, majúca trvalý pobyt alebo sídlo na území SR a taktiež akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá zadáva dopyt zadarmo (ďalej iba Užívateľ).

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Tieto podmienky upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Užívateľa pri každej novej registrácii a pri každom prihlásení Užívateľa k používaniu služby a pri každom zadaní dopytu zadarmo.
  2. Užívateľ každým svojím prihlásením sa k službe a/lebo odoslaním dopytu zadarmo potvrdzuje, že sa vopred zoznámil s aktuálnym znením Obchodných podmienok, s týmto znením súhlasí a rozumie mu a že sa ním bude bez výhrad riadiť.
  3. Aktuálne znenie podmienok nadobúda platnosť okamihom ich uverejnenia na stránkach hladamauto.sk
 2. Práva a povinnosti prevádzkovateľa
  1. Prevádzkovateľ je vlastníkom služby na stránkach hladamauto.sk .
  2. Služba je autorským dielom v zmysle zákona č. 121/2000 Zb., autorský zákon, v platnom znení. Prevádzkovateľ drží všetky autorské a majetkové práva, ktoré sa vzťahujú na uvedenú službu.
  3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť registračných údajov zadaných Užívateľom, za správnosť a pravdivosť údajov z dopytového formulára, ani za škody týmto spôsobené.
  4. Prevádzkovateľ má právo zastaviť alebo obmedziť používanie služby takému Užívateľovi, ktorý bude porušovať tieto Obchodné podmienky, ktorý bude používaním služby porušovať platné právne predpisy, vrátane porušovania práv autorských a iných práv, ktoré sa viažu na duševné vlastníctvo iného predmetu. Prevádzkovateľ má tiež právo neuverejniť a nerozoslať taký dopyt, ktorý je v rozpore najmä s bodmi 3.2. a 3.4. Obchodných podmienok.
  5. Prevádzkovateľ nie je účastníkom zmluvných vzťahov medzi Užívateľom a jeho zákazníkom a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá z takéhoto vzťahu vyplýva.
  6. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za porušovanie autorských alebo iných práv Užívateľom.
  7. Prevádzkovateľ má právo vykonávať zmeny v nastavení služby v takom rozsahu, aby nebolo obmedzené jej úplné používanie a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ sa nezaručuje za bezchybnú funkčnosť služby, bezchybnú prevádzku serveru a ani za škody týmto spôsobené Užívateľovi alebo jeho zákazníkovi, vrátane straty dát.
  8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré Užívateľovi vzniknú nabúraním sa tretej osoby na jeho účet.
  9. Prevádzkovateľ má právo Obchodné podmienky vhodne aktualizovať a meniť a zaistiť ich dostupnosť tak, aby sa s nimi mohol každý Užívateľ pred novou registráciou a pred prihlásením do služby zoznámiť.
  10. V prípade oznámenia závady zo strany Užívateľa podľa bodu 3.14. má Prevádzkovateľ povinnosť túto závadu bezprostredne odstrániť a zaistiť plynulú a úplnú prevádzku bez zbytočných odkladov.
  11. V prípade, že si novo zaregistrovaný užívateľský účet Užívateľ neaktivuje do 7 kalendárnych dní, bude tento bez náhrady zo strany Prevádzkovateľa zmazaný vrátane všetkých údajov použitých pri registrácii.
  12. Je zakázané zadávať v rámci nastavenia užívateľského profilu nepovolené kontaktné údaje do nepríslušných položiek (napr. telefónne číslo a e-mail ako názov firmy a podobne). V prípade zistenia má Prevádzkovateľ právo tieto údaje vymazať. V prípade opakovaného porušenia má Prevádzkovateľ právo takého Užívateľa zablokovať.
 3. Práva a povinnosti Užívateľa
  1. Užívateľ sa pred registráciou a pred prihlásením k používaniu služby zoznámil s platným znením Obchodných podmienok, týmto podmienkam rozumie a bez výhrad s nimi súhlasí. Zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom vzniká  u zápisu FREE aktiváciou užívateľského účtu, u ostatných zápisov úhradou ceny za poskytované služby podľa cenníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou registračného formulára na stránkach hladamauto.sk
  2. Spôsob používania služby nesmie byť zo strany Užívateľa v rozpore s všeobecne platnými zákonmi a súvisiacimi predpismi, nesmie porušovať etické a morálne zákony v SR, najmä porušovať autorský zákon, nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi, nesmie porušovať záujmy tretích osôb a nesmie porušovať a byť v rozpore s oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa.
  3. Užívateľ dáva súhlas so spracovaním svojich registračných/fakturačných údajov Prevádzkovateľom.
  4. Užívateľ sa zaväzuje nepoužívať službu za účelom rozšírenia rasovej, národnostnej, náboženskej alebo inej neznášanlivosti, ani to neumožní žiadnej tretej osobe. Taktiež sa zaväzuje nepoužívať v rámci služby vulgárne, hanlivé a urážlivé slová a zaväzuje sa nepodávať žiadne informácie o tretích osobách.
  5. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že musí sám zabezpečiť svoje prihlasovacie údaje a ďalšie citlivé informácie, ktoré mu Poskytovateľ zveril a to tak, aby v maximálnej miere vylúčil ich zneužitie neoprávnenými osobami.
  6. V rámci zaistenia vyššieho stupňa bezpečnosti je Užívateľ oprávnený sám niektoré zo svojich prístupových údajov meniť podľa svojho uváženia.
  7. Užívateľ sa zaväzuje nepoužívať ktorúkoľvek časť služby komerčne alebo spôsobom, ktorý môže poškodiť Prevádzkovateľa, ostatných užívateľov alebo ich zákazníkov.
  8. Užívateľ sa taktiež zaväzuje nepoužívať taký software alebo postupy prístupu, ktoré by viedli k narušeniu chodu alebo funkčnosti služby.
  9. Užívateľ nemá oprávnenie získavať a používať prístupové údaje ostatných Užívateľov a taktiež nemá právo postupovať ich tretím osobám. Za takýmto spôsobom vzniknuté prípadné škody nesie úplnú zodpovednosť.
  10. Užívateľ má povinnosť používať službu takým spôsobom a v takom rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných Užívateľov alebo Prevádzkovateľa.
  11. Užívateľ nesie úplnú zodpovednosť za škody vzniknuté jeho nepovoleným zásahom do služby.
  12. Po skončení platnosti vybraného Užívateľovho zápisu prestáva byť tento verejne dohľadateľný a viditeľný. Užívateľ má právo nepokračovať vo využívaní služby.
  13. Užívateľ má také právo, v prípade záujmu, pokračovať vo využívaní služby a môže si vybrať ľubovoľný typ zápisu s ohľadom na bod 4.6. týchto Obchodných podmienok.
  14. V prípade zistenia nefunkčnosti niektorej časti služby má Užívateľ možnosť toto oznámiť prostredníctvom mailu podpora@Easy24.cz s podrobným popisom umiestnenia a prejavu závady.
 4. Platby
  1. Zadávanie dopytov zo strany Užívateľa je zadarmo a nezáväzné.
  2. Užívateľ si môže vybrať typ zápisu podľa vlastného uváženia s ohľadom na bod 4.6. týchto Obchodných podmienok.
  3. Za registráciu do služby sa neplatí žiadny poplatok, proces registrácie je zadarmo.
  4. Pokiaľ si Užívateľ vyberie zápis FREE, neplatí Prevádzkovateľovi žiadnu platbu a to po celý čas trvania platnosti tohto zápisu.
  5. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že je sám zodpovedný za včasné vykonanie platby Prevádzkovateľovi, a to v správnej výške, pod správnym variabilným symbolom a na správny bankový účet.
  6. Plynulé pokračovanie využívania služby zo zápisu FREE je možné iba po objednaní ľubovoľného plateného zápisu.
  7. Užívateľ má právo kedykoľvek požiadať o zmenu zápisu a to výlučne smerom od nižšieho k vyššiemu. Zvyšok ceny z nižšieho zápisu sa mu odráta od ceny z vyššieho zápisu.
  8. Pokiaľ Užívateľ neuhradí zálohovú faktúru na vyšší zápis včas podľa bodu 4.10., bude táto faktúra stornovaná, zápis sa nezvýši.
  9. Akýkoľvek poplatok, súvisiaci s uskutočnením platby musí byť uhradený na strane Užívateľa, nie Prevádzkovateľa. Ide predovšetkým napr. o bankový poplatok za odchádzajúcu platbu. Žiadne poplatky za medzinárodný bankový prevod sa neplatia ani zo strany Prevádzkovateľa, ani zo strany Užívateľa.
  10. Platba je považovaná za uhradenú, pokiaľ je v termíne splatnosti pripísaná na správny bankový účet Prevádzkovateľa, pod správnym variabilným symbolom a v správnej výške (po odrátaní všetkých bankových poplatkov). V prípadoch, kedy platba tieto podmienky nespĺňa, vyhradzuje si Prevádzkovateľ právo nezahájiť poskytovanie služby, eventuálne obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť jej poskytovanie.
  11. Pokiaľ Užívateľ neuhradí platbu po termíne splatnosti ani napriek opakovaným výzvam, je Prevádzkovateľ oprávnený obmedziť, pozastaviť či ukončiť službu poskytovanú Užívateľovi a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.
  12. Po pripísaní platby Užívateľa na účet Prevádzkovateľa uskutočnenej na základe výzvy k úhrade (zálohovej faktúry), vystaví Prevádzkovateľ na platbu riadny daňový doklad, ktorý bude k dispozícii v profile Užívateľa.
  13. K cenám sa účtuje DPH podľa platných právnych predpisov. V súlade s týmito predpismi sa na daňových dokladoch uvádza dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
  14. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že mu bude objednaná služba sprevádzkovaná až po uhradení platby za túto službu. Pokiaľ platba za objednanú službu nebude na účet Prevádzkovateľa pripísaná riadne a včas podľa bodu 4.10., celá objednaná služba sa stornuje.
  15. Prevádzkovateľ vracia do 30 (tridsiatich) dní záväzky vo výške zníženej o bankové poplatky vzniknuté nesprávnou alebo niekoľkonásobnou úhradou zo strany Užívateľa, pokiaľ čiastka na vrátenie presahuje 10 (desať) €. Čiastka nižšia ako 10 (desať) € sa použije na pokrytie nákladov na administratívu spojenú s nesprávne vykonanou platbou.
  16. Užívateľ súhlasí s tým, že dostatočným doručením daňového dokladu je jeho odoslanie na kontaktnú adresu elektronickej pošty Užívateľa a/lebo jeho sprístupnenie v Užívateľovom profile, v elektronickej podobe (napríklad PDF). Dňom doručenia je v takom prípade deň umiestnenia daňového dokladu v tomto Užívateľovom profile.
 5. Záverečné ustanovenia
  1. Všetky právne vzťahy vznikajúce na základe alebo v súvislosti s používaním služby sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup a použitie služby realizované.
  2. Vzťah založený na týchto Obchodných podmienkach zaniká uplynutím času, na ktorý Užívateľ službu objednal podľa bodu 3.1.
  3. V prípade, že zmena Obchodných podmienok bude pre už zaregistrovaného Užívateľa znamenať výrazné zhoršenie podmienok používania služby, má Užívateľ právo a možnosť odmietnuť akúkoľvek takúto zmenu týchto Obchodných podmienok a to tak, že v lehote 14 (štrnástich) dní od zverejnenia aktuálneho znenia pošle oznámenie na mail info@Easy24.cz správu, v ktorej uvedie svoje kompletné fakturačné údaje a do predmetu správy uvedie text "Odmietnutie Obchodných podmienok pre Užívateľov". Prevádzkovateľ vybaví túto žiadosť Užívateľa tak, že do 30 (tridsiatich) dní od obdržania e-mailu ukončí záväzný vzťah podľa týchto Všeobecných podmienok. V takom prípade sa Prevádzkovateľ zaväzuje vrátiť Užívateľovi pomernú časť ním zaplatenej ceny služby za obdobie do doby, kedy by tento vzťah zanikol podľa článku 5.2. týchto Všeobecných obchodných podmienok.
  4. V prípade, že sa Užívateľ nebude riadiť bodom číslo 5.3. pri odmietnutí týchto podmienok, má sa za to, že s týmito podmienkami bez výhrad súhlasí podľa bodu 1.2.
  5. Právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom sa riadia platným právnym poriadkom Českej republiky.
  6. Všetky spory vyplývajúce zo vzťahov medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom sa budú v prvom rade riešiť zmierením. Pokiaľ nedôjde k dosiahnutiu dohody, všetky spory z tohto vzťahu a v súvislosti s ním sa budú riešiť vecne a miestne príslušným súdom Prevádzkovateľa.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 30.3.2015.


reklama
Miesto pre vašu reklamu
Easytranslate24